كیفیت خواندن نمازهای مستحبی در توضیح المسائل امام

4 اسفند 92
 نمازهاى مستحبى زیاد است و آنها را نافله گویند. و بین نمازهاى مستحبى، به خواندن نافله‏ هاى شبانه روز بیشتر سفارش شده، و آنها در غیر روز جمعه سى و چهار ركعتند، كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و یازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح مى ‏باشد.
و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتیاط واجب باید نشسته خواند،یك ركعت‏ حساب مى ‏شود. ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه مى‏ شود.

از یازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن باید به نیت نافله شب، و دو ركعت آن به نیت نماز شفع، و یك ركعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود. و دستور كامل نافله شب در كتاب هاى دعا گفته شده است.

نمازهاى نافله را مى‏ شود نشسته خواند ولى بهتر است دو ركعت نماز نافله نشسته را یك ركعت‏ حساب كند. مثلا كسى كه مى‏خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند، بهتر است‏ شانزده ركعت بخواند. و اگر مى‏ خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز یك ركعتى نشسته بخواند.

نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند. ولى نافله عشا را به نیت اینكه شاید مطلوب باشد، مى‏ تواند بجا آورد.منبع:  توضیح المسائل امام خمینی
نوع مطلب : نماز های مستحب، 
برچسب ها : نماز های مستحبی، نافله های شب و روز، امام خمینی، نماز و امام خمینی، وبلاگ نماز، توضیح المسائل،