مكروهات نماز

18 اسفند 92
 مكروهات نماز آن چیزهایى هستند كه ترك كردن آنها باعث ((ثواب )) مى شود، ولى انجام دادنشان اشكالى ندارد و ضررى هم به نماز نمى زند.

بعضى از مکروهات عبارتند از:

1- مكروه است انسان در تمام نمازهاى یك شبانه روز سوره توحید را نخواند(1).

2- مكروه است خواندن سوره توحید به یك نفس (2).

3- سوره اى را كه در ركعت اول خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند، ولى اگر سوره توحید را در هر دو ركعت بخواند مكروه نیست (3).

4- خواندن قرآن در ركوع و سجود(4).

5- برگرداندن صورت كمى به طرف راست یا چپ (5).

6- به هم گذاردن چشمها و یا گرداندن آنها به طرف راست و چپ (6).

7- بازى كردن با ریش و دست خود(7).

8- ...... (ادامه مطلب را بخوانید)

8- نگاه كردن به خط قرآن یا كتاب یا خط انگشترى (8).

9- ساكت شدن براى شنیدن حرف كسى ، در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر(9).

10- انجام دادن هر كارى كه خضوع و خشوع را از بین ببرد(10).

11- نماز خواندن در موقع خواب آمدن انسان ، و خوددارى كردن از بول و غایط(11).

12- پوشیدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد(12).

13- خمیازه كشیدن اختیارى (13).

14- آب دهان و بینى انداختن از روى اختیار.

15- آه كشیدن یا ناله كردن به یك حرف .

16- گذاردن دست بر كمر.

17- موى ریش یا ناخن را به دندان گرفتن یا بریدن .

18- نگاه كردن به آسمان .

19- مكروه است كه نمازگزار در حال ركوع سرش را پایین اندازد و یا دستهایش را به پهلوهایش بچسباند و یا این كه دستهایش را در میان زانوها قرار دهد(14).

20- شكستن انگشتها.

21- بستن چشمها.

22- مقابل آتش ایستادن .

23- مقابل در باز ایستادن .

24- خواب آلوده نماز خواندن .

25- حدیث نفس كردن و گرفتاریهاى دنیوى را در نماز از فكر خود گذراندن .

26- تخلى نكردن قبل از نماز(15).

27- مكروه است براى بر طرف كردن گرد و غبار، جاى سجده را فوت كند و اگر در اثر فوت كردن دو حرف از دهان بیرون آید نماز باطل است (16).برگرفته از کتاب آداب و مستحبات نماز ، تالیف : عباس عزیزی

پی نوشت ها:

1)
توضیح المسائل ، م 1099.
2)
توضیح المسائل ، م 1020.
3) 
توضیح المسائل ، م 1021.
4)
العروة الوثقى ، ج 1، ص 284.
5)
توضیح المسائل ، م 1157.
6)
توضیح المسائل ، م 1157.
7)
توضیح المسائل ، م 1157
8)
توضیح المسائل ، م 1157.
9)
توضیح المسائل ، م 1157.
10)
توضیح المسائل ، م 1157.
11)
توضیح المسائل ، م 1158.
12)
توضیح المسائل ، م 1158.
13)
تحریرالوسیله ، ج 1، ص 190.
14)
تحریرالوسیله ، ص 172.
15)
مكتب اسلام ، ج 14، ص 16.
16)
توضیح المسائل ، م 1092.
نوع مطلب : آداب و احکام نماز، 
برچسب ها : مکروهات نماز، نماز، پایگاه مذهبی نماز،