احكام وقت نماز

28 اسفند 92
 1- اگر نماز قبل از وقت خوانده شود -حتى اگر مقدارى از آن باشدنماز باطل است و باید انسان وقتى كه مى خواهد نماز بخواند به داخل شدن وقت علم داشته باشد، البته مى شود به جاى علم ، به شهادت دو نفر عادل هم اعتماد نمود -البته در صورتى كه شهادت آنها از روى حس و مشاهده باشد؛ یعنى دیده باشند كه سایه شاخص رو به زیاد شدن به طرف مشرق نموده است ،نه اینكه شهادت آنان نقل اذان دیگرى باشد اما شهادت یك نفر عادل كافى نیست ، حتى اگر او مؤ ذن عادلى هم باشد، بنابر احتیاط واجب كافى نیست ؛البته عده اى از فقها مى فرمایند به اذان او مى شود اعتماد كرد،ولى به هر حال به ظن و گمان به دخول وقت نمى شود اعتماد كرد، 
 حتى براى كسانى كه عذر خصوصى دارند؛ مانند كورى و در زندان بودن ، كه بنابر احتیاط واجب باید نماز را تاخیر بیندازند تا علم به دخول وقت پیدا كنند و اما كسانى كه عذر عمومى دارند، مانند ابرى یا غبارآلود بودن هوا، جایز است كه به ظن و گمان اعتماد نمایند. (1)

2- به مسائل 744 745 و 746 توضیح المسائل مراجعه شود.

3- مستحب است كه انسان ،نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن خیلى سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزدیك تر باشد،بهتر است و اما تاخیر آن ،گاهى از جهتى لازم ، و گاهى بهتر است ،كه به بعضى از موارد هر كدام اشاره مى شود.
بعضى از مواردى كه تاخیر نماز از اول وقت لازم است الف ) مساله 752 توضیح المسائل ؛
ب ) مساله 753 توضیح المسائل ؛...
...ج ) اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مى كند، در صورتى كه ممكن است ، باید نمازگزار اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند و همچنین است اگر كار واجب دیگرى -كه باید فورا آن را به جا آورد پیش بیاید، مثلا ببیند مسجد نجس است و یا كسى در معرض خطر باشد و بخواهد او را نجات دهد، كه اول باید مسجد را تطهیر كرده و یا آن نفس محترمه را نجات دهد و بعد نماز بخواند و چنانچه اول نماز بخواند معصیت كرده ، اما نماز او صحیح است ، ولى احتیاط مستحب آن است كه نماز را دوباره بخواند. (2)

بعضى از مواردى كه تاخیر نماز بهتر است:

 1تاخیر نماز ظهر و عصر براى خواندن نافله آنها و همچنین نماز صبح ، اگر نافله اش را قبل از دخول وقت نخوانده است ؛
2- تقدیم نماز قضا براى كسى كه نماز قضا دارد؛
3- كسى كه به واسطه عذرى براى نماز تیمم مى كند، هر چند مى تواند در اول وقت نماز بخواند، ولى بهتر است آن را به تاخیر بیندازد تا شاید عذرش ‍ برطرف شود و اما بقیه عذرها بنابر احتیاط واجب باید تاخیر بیندازد؛
4- براى كسى كه حالت اقبال و توجه در اول وقت ندارد (مثل شخص ‍ خواب آلود)؛
5- براى تحصیل كمالى براى نماز؛ مانند: انتظار جماعت یا بیشتر شدن مامومین یا حضور در مسجد و...؛
6- مسافرى كه در اول وقت باید با عجله نماز بخواند؛
7- تاخیر نماز عصر و عشا به اول وقت فضیلتشان ؛
8- به خاطر گرمى هوا در ظهر كه تاخیر بیندازد تا هوا خنك شود؛
9- تاخیر نماز مغرب براى كسى كه روزه است و گرسنگى یا تشنگى به او فشار آورده یا كسى منتظر اوست ؛
10- تاخیر نماز صبح براى كسى كه بعد از طلوع صبح مقدارى از نافله شب او باقى باشد و مى خواهد بخواند. (3)

قضاى نمازهاى روزانه كسى كه نماز واجب خود را در وقت نخوانده -به خاطر خواب ماندن یا مستى یا بیهوشى یا...- و یا در وقت خوانده ،ولى بعد فهمیده كه نمازش باطل بوده و یا در وقت به خاطر نداشتن وضو یا غسل یا تیمم نمازش را بدون آنها (فاقد الطهورین ) خوانده ، باید بعد از گذشتن وقت آن ، نماز یا نمازها را قضا نماید.منبع: برگرفته از کتاب احكام نماز (وقت‏شناسى، قبله‏شناسى، و پوشش ) محمد وحیدى

پی نوشت ها: 
1) عروة الوثقى ، احكام الاوقات ،مساله 1 تحریرالوسیله ، ج 1،ص 140 مساله 16
2) عروة الوثقى ، اوقات الرواتب ،مساله 15 توضیح المسائل ، مساله 754
3)عروة الوثقى ، فى اوقات الرواتب ،مساله 13
نوع مطلب : آداب و احکام نماز، 
برچسب ها :