دستور وضوى ارتماسى

29 فروردین 93
 وضوى ارتماسى هم مانند وضوى ترتیبى چهار چیز واجب دارد منتها فرقش با وضوى ترتیبى در صورت و دستهاست كه در وضوى ترتیبى صورت و دستها به نیت وضو شسته مى شد، ولى در وضوى ارتماسى صورت و دستها بایستى از بالا به پایین به نیت وضو درآب فرو برده شده و یا به نیت وضو از بالا به پایین از آب بیرون آورده شود.(1)

مشكلى در وضوى ارتماسى و راه حل آن در وضوى ارتماسى بعضى از آقایان قائلند كه حتما بایستى در هنگام فرو بردن اعضا در آب نیت وضو شود،چون اگر فقط در هنگام بیرون آوردن نیت شود،...
 این صدق شستن نمى كند؛ چون شستن چیزى است كه باید ایجاد شود و این با فرو بردن اعضا قبلا در آب ایجاد شده و فرض هم این است كه در وقت فرو بردن در آب این شخص نیت وضو نداشته و در وقت بیرون آوردن چون ابقاى همان ایجاد قبلى است ، لذا صدق شستن نمى كند، لذا مى فرمایند:بایستى حتما در هنگام فرو بردن اعضا در آب نیت وضوى ارتماسى بشود و چون با فرو بردن در آب و فراگرفتن آب تمام عضو را، شستن تمام مى شود،هنگام بیرون آوردن آبهایى كه به دست مى رسد آب خارج محسوب مى شود.

این دسته از آقایان براى مسحها مى فرمایند بایستى تمام دست چپ یا بعضى از آن را حتما وضوى ترتیبى داد تا مسحها با آب خارج تحقق پیدا نكند، اما حضرت امام (ره ) مى فرمایند:....


هم در هنگام فرو بردن اعضا در آب مى شود نیت وضو كرد و هم در هنگام بیرون آوردن ،حالا طبق فرمایش ‍ ایشان اگر در هنگام بیرون آوردن نیت وضو شود، براى مسحهااشكال پیش ‍ نمى آید، اما اگر در هنگام فرو بردن نیت وضو شود و بخواهیم مسحها هم با آب خارج صورت نگیرد راه حلش این است كه تمام دست چپ یا بعضى از آن را وضوى ترتیبى بدهیم -همان گونه كه آن دسته از آقایان فرموده بودند و مرحوم آقاى حكیم در شرح عروة الوثقى (مستمسك ) در شرح وضوى ارتماسى راه حل دیگرى هم ارائه مى دهند كه در هنگام فرو بردن نیت شستن اول و در هنگام بیرون آوردن نیت شستن دوم داشته باشد؛چون خواهیم گفت كه در وضو شستن اول واجب ، و شستن دوم طبق فرمایش حضرت امام (ره ) جایز، و طبق فتواى دیگران مستحب ، و شستن سوم حرام است و این فرمایش ایشان طبق مبناى حضرت امام (ره ) هم كه هنگام بیرون آوردن هم جایز مى دانند تطبیق مى كند. (2)

مسائل مخصوص وضوى ارتماسى

1- اگر وضوى بعضى از اعضا را ارتماسى و بعضى را غیر ارتماسى انجام دهد، اشكال ندارد و حتى یك عضو را هم مى تواند ترتیبى و ارتماسى وضو دهد؛ مثلا،از آرنج تا بند دست را ارتماسى و بقیه را ترتیبى وضو دهد.(3)

2- در وضوى ارتماسى هم باید صورت و دستها از بالا به پایین شسته شود؛ پس اگر وقتى كه صورت و دستها را در آب فرو مى برد، قصد وضو كند،باید صورت را از طرف پیشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو كند، باید صورت را از طرف پیشانى و دستها را از طرف آرنج بیرون آورد.پی نوشت ها:

1) توضیح المسائل ، مساله261
2) عروة الوثقى ، افعال وضو، مساله 21؛ التنقیح ج 5، ص 119؛ مستمسك ، ج 2، ص 357
3) توضیح المسائل ، مساله 263
نوع مطلب : وضو، غسل و تیمم، 
برچسب ها : وضو نماز، وضو ارتماسی، وضو تیمم غسل، نماز،