نماز طواف واجب

17 بهمن 92
 مقام ابراهیم یکى از اعمال عمره و حج ، طواف است ، یعنى هفت دور گشتن به دور خانه خدا با شرایطى که در مناسک حج آمده است ، بعد از تمام شدن طواف باید فورا ( بین آن دو فاصله نشود و تأخیر در حدّ متعارف مانعى ندارد) دو رکعت نماز  به نیت نماز طواف مثل نماز صبح در پشت یا کنار مقام ابراهیم بخوانند و نباید بین نماز و طواف فاصله بیفتد یا در جاى دیگرى غیر از مقام ابراهیم خوانده شود.

«اذا فرغت من طوافك فأت مقام ابراهیم فصلّ ركعتین واجعله اماماً»؛ چون از طواف فارغ شدى به مقام ابراهیم برو و دو ركعت نماز بخوان و مقام را جلوى خود قرار ده.
در صحیحه محمدبن مسلم است از حضرت باقر (ع) پرسیدم: مردى طواف واجبش را مقارن غروب خورشید تمام كرد؟ فرمود: «دو ركعت نماز طواف همان وقت بر او واجب است، حتماً پیش از مغرب آن را بخواند»

نماز طواف واجب 2 رکعت دقیقا مانند نماز یومیه صبح است و تنها تفاوت آن در مکان و زمان آن و این نکته است که حمد و سوره آن را می توان بلند و یا آهسته خواند.

پایگاه مذهبی نماز
سامان سوهانیان
نوع مطلب : نماز های واجب، 
برچسب ها : مقام ابراهیم، طواف خانه خدا، نماز های واجب، زمان نماز طواف واجب،