احکام نماز طواف واجب

10 فروردین 92
  اگر كسى نماز طواف واجب را فراموش كند هر وقت كه یادش آمد ، باید در مقام حضرت ابراهیم (علیه السلام) واگر نشود در جاهاى دیگر مسجد بخواند ولى هر قدر مى تواند باید نزدیك مقام بایستد ، ولازم نیست بعد ازنماز سعى وكارهاى دیگرى را كه بجا آورده ، دوباره بجا آورد ، اگر چه احتیاط مستحب آنست كه كارهاى بعد از نماز را هم انجام دهد ، وكسى كه نماز طواف واجب را فراموش كرده ونمى تواند به مسجد برگردد در هر جا كه هست باید نماز را بخواند واحتیاط آنست كه نایب هم بگیرد تا نماز را در مقام بجا آورد .
كسى كه نماز طواف واجب را فراموش كرده اگر پیش از آنكه آن را بخواند بمیرد ، پسر بزرگتر او باید قضاى آن را بجا آورد .

اگر كسى فراموش كند نماز طواف را و مشغول سعى بین صفا و مروه شود یا مسئله: را نمیدانسته و نماز را نخوانده مشغول سعى شده وقتى یادش آمد یا مسئله: رافهمید باید سعى را رها كند و نماز را در محلى كه گفتیم بجا آورد و برگردد سعى را از جائى كه مانده تمام كند و اگر بعد از سعى یا اعمال دیگر متوجه شد باید بجا آورد ولى لازم نیست اعمال بعدى از سعى و غیره را كه بجا آورده اعاده كند و اگر كسى بكلى متوجه نشد تا از مكه خارج گردید اگر برگشتن او به مسجد الحرام مشكل است هر جا كه متوجه شد بخواند گرچه در شهر دیگر....
واجب است بر هر مكلفى كه نماز خود را یاد بگیرد و قرائت و ذكرهاى نماز را درست كند خصوصا كسى كه مى‏خواهد بحج برود چون بعضى از علما گفته‏اند اگر نماز او درست نباشد عمره و حج او باطل است و همچنین بنابراین قول ممكن است چیزهایى كه در احرام براو حرام شده بود مثل زن و چیزهاى دیگر بر او حلال نشود.(1)

بنابراحتیاط واجب باید پس ازطواف،نماز طواف را زود بجا آورد به طورى كه مردم نگویند بین آنها فاصله شده است.

خواندن نماز طواف مستحبی در هر کجای مسجد الحرام که باشد، اشکالی ندارد و مکان آن منحصر به پشت مقام ابراهیم (ع) نیست.(2)

نماز طواف واجب را باید پشت مقام ابراهیم بجا آورد، به‌طورى که مقام ابراهیم بین او و خانه کعبه واقع شود و بهتر است هرچه مى‌تواند نزدیک‌تر بایستد (نه به‌طورى که مزاحم دیگران باشد) و اگر به واسطه زیادى جمعیت نتواند پشت مقام بخواند، در یکى از دو طرف آن، نزدیک‌ مقام بجا آورد.(3)


درباره نماز طواف، اگر کسى نتواند قرائت یا ذکرهاى واجب را یاد بگیرد، باید نماز را به هر ترتیبى که مى‌تواند، خودش بجا آورد و کفایت مى‌کند؛ و اگر با تلقین مى‌تواند صحیح بخواند و ممکن باشد، کسى را بگمارد که نماز را به او تلقین کند؛ و احتیاط مستحب(4) آن است که در مقام ابراهیم، به شخص عادلى اقتدا کند و نایب هم بگیرد ولى به آنها اکتفا نکند و خودش به هر ترتیبى که مى‌تواند بجا آورد.

بنابراین، اگر عرفاً به جایی که ایستاده، پشت مقام گفته می شود، نمازش صحیح است، حال چه به علت شلوغی مضطر شده است و چه سهواٌ کمی به سمت راست یا چپ تمایل پیدا کرده است.

پی نوشت ها:
1) آیات عظام خویى، تبریزى: (اگر در زمانى که نماز خواند مى‌توانست صبر کند و قرائتش را تصحیح نماید و با این حال با قرائت ملحون نماز بخواند نمازش باطل است مگر جاهل قاصر باشد و در فرض تعمّد حجّش باطل مى‌شود)؛ آیت اللّٰه مکارم: (البته دقّت‌هاى علماى تجوید شرط نیست همین اندازه که عربى صحیح صدق کند کافى است)؛ محمودى، محمد رضا، مناسک حج (محشّٰى)، ص 376، نشر مشعر، تهران، 1429 ه‍ ق.
2) محمودی، محمد رضا،مناسک حج (محشى)، ص 381، مشعر، تهران، 1429ق .
3) آیت اللّٰه خامنه‌اى: کافى است در هر نقطه‌اى که بگویند پشت مقام است، گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند. آیت اللّٰه بهجت: در صورتى که نتواند پشت مقام بجا آورد و فاصله خیلى زیاد باشد، در یکى از دو طرف آن بجا آورد. آیت اللّٰه تبریزى: در صورتى که نتواند نزدیک مقام بخواند، بنا بر احتیاط در دورتر با مراعات نزدیک‌ترین مکان پشت مقام بخواند. آیت اللّٰه سیستانى: اگر نتواند پشت مقام و نزدیک آن بجا آورد، احتیاط واجب است که در سمت چپ یا راست مقام نزدیک آن، و هم در دورتر، ولى پشت مقام بجا آورد.
4) آیت اللّٰه وحید: بنابر احتیاط واجب.

پایگاه مذهبی نماز
مطالب مرتبط : نماز طواف واجب
نوع مطلب : نماز های واجب، 
برچسب ها : احکام نماز های واجب، نماز طواف واجب، انواع نماز های واجب، پایگاه مذهبی نماز،